Vacatures

Wie zijn wij
De maatschap Medisch Specialisten Noord West (MSNW) levert topklinische medisch specialistische zorg, met name aan de Noordwest Ziekenhuisgroep op de locaties Alkmaar, Den Helder, Schagen en Texel. De maatschap bestaat thans uit 191 vrijgevestigde medisch specialisten. Daarnaast heeft de maatschap ongeveer 200 medewerkers in dienst, waaronder ook artsen en medische professionals. Een tweehoofdige directie en bedrijfsbureau leidt en ondersteunt het bedrijf.

De huidige Raad van Toezicht van MSNW is op zoek naar een derde

Lid Raad van Toezicht

Deze benoeming vindt plaats op voordracht van de Cliëntenraad van MSNW. De Cliëntenraad is derhalve betrokken bij de werving en selectie.

Wij tekenen voor Goede Zorg
Iedere dag opnieuw streven we ernaar in positieve zin het verschil te maken voor onze patiënten die de verschillende locaties van de Noordwest Ziekenhuisgroep bezoeken voor een poliklinische behandeling of opname. Ons MSNW-logo is een vloeiend geschreven handtekening. Niet voor niets. Artsen zetten dagelijks tientallen keren hun handtekening om de juiste zorg voor hun patiënten te regelen. De MSNW-handtekening staat symbool voor de zorg die onze medisch specialisten en medewerkers gezamenlijk met de grootste precisie, toewijding en vakkundigheid iedere dag weer bieden. Goede Zorg, daar tekenen wij voor bij MSNW!

De functie

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie en toetst op hoofdlijnen het beleid en de algemene gang van zaken van MSNW. De taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de maatschapsovereenkomst. De Raad van Toezicht adviseert en is klankbord voor het bestuur. De RvT bespreekt onder andere de jaarlijkse begroting en de jaarrekening en maakt zijn opvatting naar aanleiding daarvan kenbaar aan de Raad van Advies die tot vaststelling bevoegd is. Een belangrijk onderdeel van het toezicht houden richt zich op het beleid en de uitvoering daarvan rond kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering, financiën en de overige onderwerpen die in de Governance code voor de zorg zijn beschreven. MSNW houdt zich aan de Zorgbrede Governancecode. Deze code doet aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

Vergaderfrequentie
De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar met de dagelijks bestuurders (directie) en de voorzitter van de raad van advies over de jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals de jaarrekening, jaarverslag, begroting, en sommige voortgangsrapportages, maar ook over kwaliteit, digitalisering, en thematische onderwerpen. De onderwerpen worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur. Behalve deze reguliere vergaderingen overlegt de Raad van Toezicht of een vertegenwoordiging met de Ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep en de Cliëntenraad die tevens fungeert ten behoeve van MSNW. Jaarlijks neemt de Raad van Toezicht van MSNW deel als waarnemer aan een vergadering van maten.


Wij vragen

Van de leden van de Raad van Toezicht verwachten we het volgende:

  • Belangstelling en ervaring met het zorgdomein en het zorgbeleid voor medisch specialistische zorg.
  • Betrouwbaarheid, integriteit, commitment en bereikbaar en beschikbaar zijn als het urgent nodig is.
  • Oog voor mogelijkheden tot ondernemen van MSNW, maar met respect voor primaire positie van de Noordwest Ziekenhuisgroep.
  • Inspireren en klankborden op strategisch niveau en een onafhankelijke kritische opstelling ten opzichte van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies.
  • Ervaring met het besturen van grote (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties.
  • Het zien van samenhang in vraagstukken en het kunnen denken in hoofdlijnen.

Bij het aankomend lid wordt kennis en ervaring op het gebied van juridische vraagstukken of gezondheidswetenschappen of -economie verwacht.

Wij bieden

Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor 4 jaar benoemd en ontvangt daarvoor een marktconforme vergoeding.


Informatie en sollicitatie

Mocht u meer informatie willen of vragen hebben over deze vacature. Neem dan contact op met de heer Wilbert van den Winkel, voorzitter Algemeen Bestuur MSNW. U kunt hem bereiken via 088 – 085 23 39.

Reacties op de vacature kunt u (bij voorkeur digitaal) sturen naar:
Secretariaat MSNW
T.a.v. de heer W. van den Winkel
Msnw.secretariaat@nwz.nl
Wilhelminalaan 12
1815 JD  Alkmaar